Bri kouri nouvèl gaye: se mèt kò ki veye kò Atansyon! atansyon! atansyon!

Prevansyon pou pa pran kolera
Yon sèl bagay ki ka fè ou pa gen kolera: VEYE TOUT SA OU METE NAN BOUCH OU. Bwè SÈLMAN dlo potab. Sa vle di fòk dlo a oswa pirifye, bouyi, filtre, ou byen ak kloròks ladann. An Ayiti, meyè chwa ke ou genyen se bouyi dlo a jiskaske ou touye mikwòb ki ka ladann. Mouch, ravèt ak lòt insèk ka ba ou kolera tou. PA SERE manje pou demen. Manje tout manje’w CHO, lè’l fèk sòti sou dife. Evite bay moun lanmen. Si’w fè sa pa erè, lave men’w BYEN lave.Toujou mache avèk dezenfektan. Dezenfekte TOUT bagay ou manyen. Dezenfekte twalèt ak latrinn.
Si yon moun gen dyare li dwe ale lopital direk
TOUJOU kenben men’w pwòp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: