Kadejak sou fanm yon sitiyasyon ki ap vin pi grav chak jou nan peyi Dayiti

By: Etant Dupain, Bri Kouri Nouvèl Gaye

Nan 6 premye mwa lane 2011 Kofaviv resanse plis pase 200 ka viktim kadejak. Nan yon rapò komisyon fanm viktim pou viktim (kofaviv) mete deyò nan kolaborasyon ak plizèye lòt òganizasyon fanm viktim kadejak, rapò a montre kijan kantite fanm ki viktik yo ogmante espesyalman andedan kan deplase yo.

Plis pase 50% viktim yo se timoun soti nan 5 lane pou rive nan 17 lane, rapò a eksplike klèman kijan pa gen pwoteksyon pou fanm nan kan yo. 35% viktim yo anrejistre yo se nan kan deplase yo, kote gason tout laj ap veye fanm ak timoun ki pral nan twalèt oubyen kap benyen epi fè dap piyanp sou li epi vyole li.

Youn nan bagay ki eksplike kadejak nan yo se jan fanm yo benyen, tout moun ka wè kò yo epi sa attire nèg vyole yo, lòt bagay se sitiyasyon ekonomik la ki konn fòse medam yo kouche ak yon gason pou kòb e si yon jou li pa vle mesye yo konn itilize fòs pou vyole fanm nan.

Pa gen okenn otorite ki panche sou kesyon sa a, se sèlman òganizasyon fanm viktim yo ki eseye mennen kèk nan moun kriminèl yo lajistis. Nan majorite ka yo se lave men siye atè paske lajistis pa janm pwononse yon vèdik anfavè viktim yo, sa ki mete lavi moun kap defann dwa viktim yo an danje.

Nasyonzini ki gen gwo efektif epi ki resevwa gwo lajan pou ede pwoteje fanm nan kan yo pa janm fè anyen, yo vini ak yon bann polis fanm ki pa menm pale ni kreyòl ni fransè kap woule nan gwo machin epi fanm ap viktim epi pran tout kalite maladi.

Kofaviv, Favilek, konamavid se kèk òganizsyon fanm viktim ki ap mande pou ministè fanm pote kole plis nan defanm dwa fanm viktim yo, epi pou gen bon jan lwa ki fèt pou mande pou lajistis sispann lage kadejakè lapolis arete.

Anpil nan fwa lapolis pa okipe medam yo lè yo pote plent, polis yo konn menm di yo se CHO medam yo twò CHO ak jan yo abiye ki fè yo fè kadejak sou yo.
Kalite repons sa yo se kèk pawòl ki soti nan bouch otorite ki la pou fè resepekte lalwa. Sa fè anpil nan viktim yo dekouraje nan batay yap mennen pou jwenn jistis.

Depi aprè 12 janvye kantite fanm ak timoun ki nan pwostitisyon ogmante, epi anpil timoun ki poko gen laj pou fè seks deja plase ak yon gason paske yo pa ka travay pou jwenn manje.

Youn nan pi gwo revandikasyon fanm yo, e ki se yon verite se pa gen sosyete san emasipasyon fanm. Si sosyete a pa vle kaba vyolans sou fanm ak aksepte egalite sosyal ant fanm ak gason peyi pap janm devlope.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: